تحلیل مالی نتفلیکس

800,000 ریال

گـزارش پیـش رو پـس از تولیـد گزارش هـای متعـدد آینـده پژوهـی کسـب وکارهای ویدئـو و شـناخت رونـد رو بـه رشـد ایـن سـرویس ها، تـلاش دارد تـا یکـی از جنبه هـای تخصصـی ایـن حـوزه را مـورد بررسـی قـرار دهـد. تحلیـل مالـی شـرکت نتفلیکـس بـه عنـوان اصلی تریـن بازیگـر صنعـت در سـطح دنیـا.

دسـتاوردهای ایـن گـزارش نـه تنهـا در شـناخت نتفلیکـس و سـاختار صنعـت در کشـور آمریــکا و دنیــا قابــل اســتفاده اســت، مدلــی کاربــردی بــرای تحلیــل مالــی شــرکت‌های رسـانه‌ای ارائـه می‌کنـد کـه قابـل اسـتفاده بـرای کسـب و کارهـای داخلـی نیـز هسـت.

فهرست اصلی‌ترین مطالب اشاره شده در این گزارش به صورت زیر است:

  • معرفی نتفلیکس
  • داده‌های کلی
  • تحلیل اقتصاد کلان
  • تحلیل صنعت
  • تحلیل شرکت نتفلیکس
  • تحلیل SWOT
  • ارزش‌گذاری نتفلیکس
  • تحلیل حساسیت

صنـدوق کـراوز کـه وظیفـه تهیـه گـزارش را بـر عهـده داشـته اسـت، یـک کارگـزاری سـهام در بـازار آمریکاسـت کـه بـا کمـک تحلیلگـران خـود و دانشـجویان رشـته مهندسـی مالـی اقـدام بـه تحلیـل مالـی شـرکت‌های بـزرگ آمریکایـی می‌کنـد.

کـراوز معتقـد اسـت کـه ایـن گـزارش یـک تحلیـل کلـی اسـت و همچنیـن تحلیلگـران گـزارش ممکـن اسـت خـود دارای منفعـت مالـی در شـرکت نتفلیکـس باشـند. در هـر روی تامیـن و ترجمـه ایـن گـزارش از نظـر پژوهـا بـرای بازیگـران داخلـی صنعـت حائـز اهمیـت بـود و بـه شـما خواننـده محتـرم تقدیـم مـی شـود.

بریده ای از تحلیل SWOT شرکت نتفلیکس: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها


متن زیر گزیده‌ای از گزارش تحلیل مالی نتفلیکس است که به بررسی عملکرد مالی نتفلیکس در بازار سهام و وضعیت رقابت در صنعت رسانه و تلویزیون می‌پردازد. یکی از مدل‌های رایج بررسی استراتژی یک شرکت استفاده از تحلیل SWOT است که نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ی پیش روی شرکت را ارزیابی می‌کند که در ادامه به آن می پردازیم. این بخش جهت آگاهی مخاطبان نسبت به محتوای گزارش منتشر شده است و نسخه کامل آن با دریافت فایل محصول قابل دسترسی است.

نقاط قوت

محتوای اصیل

بــا افزایــش ســریع رقابــت، نتفلیکــس خــود را به واســطه تولیــد محتــوای اصیــل از دیگــر رقبـا متمایـز سـاخته اسـت. نتفلیکـس در حال حاضـر از لحـاظ ارایٔـه محتـوای اصیـل بـرای پخـش ویدیٔویـی بـا عرضـه سـریال های اصیلـی نظیـر «رنـگ نارنجـی، مـد جدیـد اسـت» و «تـاج پادشـاهی»، جایگاهـی برتـری را در ایـن عرصـه بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تنهـا در سـال ۲۰۱۷، نتفلیکـس حـدود ۶ میلیـارد دلار را صـرف تولیـد محتـوای اصیـل کـرد، و انتظـار مـی رود کـه همچنـان مقادیـر چشـمگیری از بودجـه خـود را روی چنیـن تلاش هایـی سـرمایه گذاری کنـد. مـا پیشبینـی میکنیـم کـه مخـارج تولیـد محتـوا همچنـان بـا نـرخ نزولـی حـدود ۳۰-۱۷ درصـد تـا سـال ۲۰۲۴ افزایـش یابـد.

روابط با مصرف کننده

روابــط دوســتانه و شــفاف بــا مصرف کننــده، نتفلیکــس را قــادر ســاخته اســت تــا پایــگاه مصرف کننـده بزرگتـری را نسـبت بـه اکثـر رقبایـش در صنعـت رسـانه بـه خـود اختصـاص دهـد. بررسی عملکرد مالی نتفلیکس نشان می‌دهد که برخـلاف رقبایـش در صنعـت رسـانه، بـه اعضایـش اجـازه می دهـد کـه آزادانـه و بـدون هیـچ پیامـدی، مشـترک شـوند یـا اشـتراک خـود را لغـو کننـد. ارایٔـه ایـن خدمـات سـاده بـه مصرف کننـده، باعـث جلـب وفـاداری مشـترکان توسـط نتفلیکـس شـده اســت، چراکــه آنهــا احتمــالا از پرداخــت حــق عضویــت انــدک ماهانــه در مقایســه بــا عضویت هــای ســالانه الــزام آور، رضایــت بیشــتری دارنــد.


نقاط ضعف

اتکاء به تأمین کنندگان محتوا

در حالی کـه نتفلیکـس دایٔمـا تولیـد محتـوای اصیـل را افزایـش داده اسـت، امـا ایـن شـرکت همچنـان متکـی بـه محتـوای ارایٔه شـده توسـط تأمین کننـدگان باقـی می مانـد. منشـأ ایـن وابسـتگی عمدتـا عدم مالکیـت نتفلیکـس بـر حقـوق معنـوی محتـوای غیر-اصیـل اسـت. الزامـات مربـوط بـه محتـوای آنلایـن در تـراز تجـاری شـامل مقادیـر مربـوط بـه خریـداری، دریافـت مجـوز و تولیـد محتـوای آنلایـن اسـت. تـا دسـامبر ۲۰۱۷، ایـن الزامـات بدهـی‌ای بالغ بــر ۷/۵ میلیــارد دلار را در پــی داشــته اند.


فرصت‌ها

گسترش بین المللی

نتفلیکـس در سـطح جهانـی گسـترش یافتـه اسـت، امـا فضـا بـرای رشـد بیشـتر در بـازار بین المللــی، به خصــوص در آســیا، وجــود دارد. نتفلیکــس در بــازار جمهــوری خلــق چیــن کـه یـک بـازار بکـر بـا ۱۸/۵۴ درصـد از جمعیـت جهـان اسـت، حضـور نـدارد. به عـلاوه، نتفلیکــس تصمیــم گرفتــه اســت روی طرح هــای بین المللــی خــاص بــرای افــراد دارای دسترســی دیجیتالــی در هنــد متمرکــز شــود. ایــن شــرکت امیــد آن دارد کــه بــر فضــای کاربــران اینترنتــی ۴۵۰ میلیونــی هنــد مســلط شــود و حداقــل ۱۰۰ میلیــون مشــترک را منحصـرا از هنـد بـه خـود اخصـاص دهـد. رقبای دیگر نتفلیکس به چنین فرصت‌ها یی دسترسی ندارند و نتفلیکس می‌بایست به بهترین شکل از آن بهره ببرد.


تهدیدها

ورودی های جدید

در شناخت تهدیدها ، رقبـای اصلـی نتفلیکـس همتایانـش در عرصـه ارایٔـه محتـوای ویدیٔویـی آنلایـن یعنـی آمـازون پرایـم و هولـو هسـتند. اپـل و دیزنـی نیـز بـه دلیـل عرضـه چشـم‌گیر خدمـات ویدیٔویـی آنلایـن، رقبـای بالقـوه نتفلیکـس محسـوب می شـوند. بنـا بـه نظـر کتـی هوبرتـی تحلیلگـر مؤسســه مــورگان اســتنلی، «مصرف کننــدگان ماهانــه حــدود ۷/۹۹ دلار» را بــرای یــک اشـتراک ویدیٔویـی اپـل پرداخـت خواهنـد کـرد. ایـن پیش بینـی تهدیدآمیـز اسـت چراکـه طیـف قیمت گـذاری طرح هـای اشـتراک نتفلیکـس در ایـالات متحـده بیـن ۷/۹۹ دلار تـا ۱۳/۹۹ دلار در مـاه اسـت.

استفاده غیرقانونی از محتوا

توزیـع محتـوا در صنعـت پخـش ویدیٔویـی آنلایـن پیوسـته در حـال تکامـل اسـت. مدل‌هـای اقتصــادی بــرای فضــای ســرگرمی های ویدیٔویــی شــامل اشــتراک، تراکنــش، پشــتیبانی تبلیغاتـی، و محتـوای تحت تأثیـر اسـتفاده غیرقانونـی، هسـتند و این یکی از جدی ترین تهدیدهای بازیگران صنعت است.

برای دسترسی به متن کامل گزارش‌ که توسط پژوها آماده شده است، می‌توانید از همین صفحه اقدام کنید.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل مالی نتفلیکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن