رسانه‌های تعاملی

تحلیل نتفلیکس در بازار سهام

موسسه تحقیقاتی کراوز فاند، که وابسته به صندوق سرمایه‌گذاری کراوز فعالیت می‌کند، اقدام به تحلیل عمیق استراتژی و برنامه‌های مالی شرکت‌های شناخته شده بورس آمریکا نموده است. این تحلیل‌ها که از نقطه نظر کارشناسان بازار سهام تنظیم شده، دیدگاه روشنی در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان، وضعیت صنعت و استراتژی‌های مالی شرکت‌ها ارائه می‌کند.

پژوها با توجه به ماموریت خود در تحلیل کسب و کار‌های فعال در صنعت تلویزیون و ویدئو، اقدام به ترجمه و آماده سازی گزارش مربوط به تحلیل نظام مالی نتفلیکس که سال ۲۰۱۸ میلادی در این سایت موسسه تحقیقاتی کراوزفاند منتشر شده است نمود. پیشنهاد این موسسه به سهام‌داران نتفلیکس نگهداشت سهام است. بدان معنی که در آینده کوتاه احتمالا با کاهش ارزش و در آینده بلند مدت و میان مدت با افزایش ارزش سهام مواجه خواهند شد. پس بهتر است فروش سهام خود را تا آینده‌ای دورتر به تعویق بیندازند. در ادامه دلایل این گزارش برای نگهداشت سهام را می‌خوانیم.

محرک‌های توصیه نگهداشت سهام

چشـم انداز اقتصـادی مطلـوب در تحلیل مالی نتفلیکس

شـاخص های کلیـدی اقتصـاد کلان از جملـه تولیـد ناخالـص داخلـی واقعـی (رشـد ۳/۵ درصـدی) و هزینه هـای مصرف کننـده (رشـد ۴ درصـدی)، در حـال افزایـش هسـتند تـا محیـط اقتصـادی بهینـه ای را بـرای شـرکت های متکـی بـر مخـارج اختیـاری قـوام بخشـند.

توســعه محتــوای اصیــل، یــک مزیــت رقابتــی ایجــاد میکنــد

مدیریـت تصمیـم گرفتـه اسـت تـا سـود کوتاه مـدت را فـدای دسـتیابی بـه رشـد بلندمـدت از طریـق توسـعه محتـوای اصیـل کنـد. مـا پیش بینـی میکنیـم کـه نتفلیکـس ۴۰ درصـد از عایـدی خـود را (۸ میلیـارد دلار در سـال ۲۰۱۹) طـی ده سـال آتـی صـرف محتـوا کنـد.

 مـدل کسـب وکاری یکتـا، فرصت هایـی را بـرای رشـد عضوگیـری بین المللـی خلـق می کنـد

نتفلیکـس بنـا بـه یـک سـاختار کسـب وکاری هزینــه حاشــیه-صفر کار میکنــد، کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد تــا بــدون تضعیـف کارآمـدی یـا افزایـش هزینـه مـادی عایـدی، در سـطح جهانـی رشـد کننــد. ایــن شــرکت به ویــژه در پــی ســرمایه گذاری روی فرصت هــای موجــود در هند است.

ریسک های پیش روی توصیه نگهداشت سهام

جریان هــای محــدود عایــدی بــا موانــع انــدک در مقابــل ورود

غول هـای رسـانه ای، از جملـه دیزنـی و اپـل، در حـال ورود بـه بـازار پخـش ویدیٔویــی آنلایــن هســتند و نتفلیکــس را وادار میکننــد تــا به منظــور حفــظ مصرف کننــدگان پایــه فعلــی اش، حــق عضویــت ماهانــه را پاییــن نگــه دارد.

بدهی هـای عمـده بـرای تأمیـن مالـی خلـق محتـوا و جریـان منفـی نقدینگـی آزاد

در بررسی استراتژی مالی نتفلیکس مـا پیش بینـی می کنیـم کـه تولیـد محتـوای اصیـل منجـر بـه جریـان منفـی نقدینگـی آزاد در سـال ۲۰۲۲ و بدهـی بلندمـدت بـرای ده سـال آتـی شـود.

حساسـیت فزاینـده نسـبت بـه بی ثباتـی سیسـتماتیک

رشـد سـریع نتفلیکـس و مخـارج فزاینـده تولیـد محتـوا سـبب شـده اسـت کـه ایـن شـرکت، بی ثباتـی بیـش از حـدی را نشـان دهـد.

برای دریافت فایل کامل گزارش تحلیل مالی نتفلیکس به صفحه اصلی گزارش مراجعه کنید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن